fbpx

Procedura reklamacji

1
ROCEDURA REKLAMACJI I POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI NIEPRZEWIDZIANYCH
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Poniższa procedura stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowych i doradczych i ma na celu wspieranie
jakości usług edukacyjnych poprzez ochronę praw klienta jak i firmy doradczo-szkoleniowej.
§2
ORGANIZATOR

 1. Marzanna Nikliborc- profesjonalne szkolenia Piotrowice ul.Kasztanowa 121 32-641 Przeciszów
  NIP 549-112-22-92 Regon 357934536
 2. Powyższy adres jest równocześnie adresem korespondencyjnym firmy.
 3. Adres dla zgłoszeń elektronicznych mnikliborc@profesjonalneszkolenie.plFirma organizuje zarówno
  usługi otwarte jak i zamknięte, wykonując usługi szkoleniowe i doradcze z należytą starannością w
  zakresie i terminach szczegółowo opisanych w przedstawionej i zaakceptowanej ofercie.
  §3
  ZOBOWIĄZANIA STRON
 4. Klient ma prawo oczekiwać, że:
  a. zostaną spełnione założone cele,
  b. zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (jeśli za organizację odpowiadała firma),
  c. prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień danego
  tematu realizowanej usługi,
  d. prowadzący przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób
  dorosłych,
  e. w czasie realizacji usługi zostanie zrealizowany zakres merytoryczny i praktyczny,
  f. firma dołoży wszelkich starań, aby dopasować usługę do potrzeb klienta, szczególnie w przypadku
  realizacji usługi zamkniętej.
  g. firma spełni warunki formalne udziału w usłudze oraz zawartej umowy, w tym wyda materiały i
  certyfikaty uczestnikom.
 5. Firma ma prawo oczekiwać, że:
  a. uczestnicy usługi w pełni zaangażują się w proces usługi, oraz będą brali udział w ćwiczeniach i
  zadaniach, a także dostosują się do wspólnie ustalonych w czasie realizacji usługi zasad
  („kontrakt”).
  b. uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie realizacji usługi reguł,
  2
  c. uczestnicy wypełnią ankiety badania potrzeb w sposób umożliwiający dopasowanie programu
  usługi, a w przypadku usługi zamkniętej, klient udostępni wszystkie niezbędne informacje
  umożliwiające opracowanie programu zgodnego z potrzebami.
  d. w razie zgłoszenia potencjalnie trudnych sytuacji lub zastrzeżeń dotyczących realizacji usługi (np.
  warunków na sali szkoleniowej zapewnionej przez Klienta, która może utrudnić realizację usługi)
  przez trenera lub firmę w formie notatki przed usługą, klient ustosunkuje się do rekomendacji
  przed usługą, w celu uniknięcia trudnych sytuacji podczas realizacji usługi, lub też na drodze
  pisemnej poinformuje o podtrzymaniu swoich ustaleń, co wyklucza późniejszą reklamację.
  e. uczestnicy przybędą na czas oraz będą brali udział w całości przewidzianego procesu, oraz
  podpiszą się na liście obecności, co zostanie potwierdzone certyfikatem, w przypadku
  uczestniczenia w 80% czasu .
  f. zostaną spełnione inne formalne warunki umowy,
  g. w przypadku realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych uczestnicy
  dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.
 6. Obowiązki firmy:
  a. Firma zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań oraz realizacji usług szkoleniowych i
  doradczych z należytą starannością, zgodnie z zaakceptowaną ofertą lub umową.
  b. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych firma podejmie natychmiastowe działania,
  zgodnie z ustalonymi procedurami.
  §4
  REKLAMACJE
 7. Klient ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej i doradczej, jeżeli nie została ona zrealizowana
  zgodnie z ofertą lub umową.
 8. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi jest niższa niż 3.5 w skali
  od 1 do 6 punktów uzyskanej z ankiety oceny, zarówno otwartego jak i zamkniętego. Aby uniknąć
  subiektywnej oceny poszczególnych uczestników zaniżających ogólną średnią ocen, wzięte pod uwagę
  zostaną oceny wszystkich uczestników danej usługi, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja nie
  zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen ze w ankiecie wynosi równo lub powyżej
  3.5., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.
 9. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres:Marzanna Nikliborcprofesjonalne szkolenia ,Piotrowice ul.Kasztanowa 121 ,32- 641 Piotrowice na formularzu stanowiącym
  Załącznik nr 1 do niniejszej procedury za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na
  adres: mnikliborc@profesjonalneszkolenie.pl lub doręczona osobiście do siedziby firmy.
 10. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika, dane
  kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce
  realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec firmy.
 11. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia usługi.
  3
 12. Organizator usługi zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja
  zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w § 4 pkt 4. niniejszej procedury.
 13. Organizator usługi ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających
  dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie
  do 21 dni roboczych.
 14. Organizator usługi ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne
  wyjaśnienia.
 15. Organizator usługi zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy
  będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze
  zarządzania jakością usług szkoleniowych i doradczych.
  §5
  REKOMPENSATA
  W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, firma zaproponuje jedną z następujących form
  rekompensaty:
 16. powtórzenie usługi w innym terminie,
 17. realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej usługę,
 18. zniżka na kolejne usługi, według indywidualnych ustaleń
 19. otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych
  §6
  KODEKS CYWILNY
  Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.
  §7
  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA DZIAŁAŃ NIEPRZEWIDZIANYCH
 20. Zachowanie zasad bezpieczeństwa na sali szkoleniowej:
  a. Firma organizuje szkolenia w salach szkoleniowych spełniających zasady BHP i PPO.
  b. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają
  przepisy BHP i PPO.
 21. Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych:
  a. Trener realizujący usługę ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Firmy,
  w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.
  b. Przedstawiciel firmy ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Klienta w
  celu przedstawienia sytuacji oraz ustalenia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów
  możliwie jak najszybciej.
 22. Choroby lub inne sytuacje powodujące nieobecność trenera:
  4
  a. Firma zastrzega sobie prawo do zaproponowania zmiany terminu realizacji usługi nie później niż 3
  dni przed datą jego rozpoczęcia bez ponoszenia konsekwencji.
 23. Brak dostępności miejsca szkolenia:
  a. W przypadku braku dostępności miejsca realizacji usługi Firma podejmie działania do zapewnienia
  innej sali szkoleniowej w tym samym budynku, o ile zachowuje wymagany standard.
  b. W przypadku usługi otwartej Firma zastrzega sobie prawo do odwołania usługi w przypadku braku
  możliwości zapewniania odpowiedniej sali zastępczej.
 24. Pozostałe procedury pozostają bez zmian.
 25. Udział osób nietrzeźwych. Poza standardowymi procedurami postępowania, trener ma prawo
  poproszenia uczestnika o opuszczenie sali, a w wyjątkowych sytuacjach, żądania opuszczenia sali, jeżeli
  zachowanie uczestnika uniemożliwia realizację usługi.
  Dokument sporządzono w dniu: 01.01.2017 r
  Zatwierdził: Marzanna Nikliborc
  Właściciel Firmy
  5
  Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia skargi/reklamacji
  Formularz zgłoszenia skargi/reklamacji
 26. Opis zgłoszonego problemu:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 27. Dane uczestnika lub firmy zlecającej (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail):
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 28. Nazwa, data i miejsce usługi:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 29. Proponowana forma rekompensaty (zgodnie z pkt. 10 procedury reklamacji):
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Miejscowość …………………………………………… Data ………………………………………Podpis…………………………….