fbpx

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób dane osobowe są zbierane, wykorzystywane i udostępniane podczas
wizyty lub zapisu na newsletter na Stronie. Administrator, w związku z korzystaniem ze strony Profesjonalne Szkolenia
Marzanna Nikliborc (dalej Serwis) może gromadzić dane przekazywane przez użytkowników Serwisu (Użytkownicy), jednak
celem Administratora nie jest identyfikacja Użytkowników, a jedynie zapewnienie pełnej funkcjonalności Serwisu i należytego
administrowania Serwisem. Niniejszy dokument służy poinformowaniu Użytkowników o tym, jakie dane mogą być
gromadzone w związku z korzystaniem z usług Serwisu i w jakim celu, a także o przysługujących Użytkownikom w związku
z tym uprawnieniach. Administrator chroni prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez
nich danych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasady zgodności z prawem,
rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i
poufności, a także zapewnia środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych i zgodne z prawem ich
przetwarzanie.
Kto jest administratorem danych?
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych, jest Marzanna Nikliborc Profesjonalne Szkolenia NIP 5491122292
REGON 357934536, Piotrowice, Kasztanowa, nr 121, 32-641 (dalej: „Profesjonalne Szkolenia” lub „Administrator”).
Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób dane osobowe są zbierane, wykorzystywane i udostępniane podczas
wizyty na stronie https://profesjonalneszkolenie.pl (Strona)
Dane osobowe, które gromadzimy.
W Serwisie gromadzone są dane zbierane automatycznie podczas korzystania z usług Serwisu. Wśród tych danych znajdują
się informacje zapisywane na urządzeniach Użytkowników w postaci plików Cookies. Dane zapisane w plikach Cookies serwer
Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu Użytkownika z Serwisem. Pliki Cookies mogą być ze względów
technicznych konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także umożliwiać w szczególności zapamiętanie
preferencji Użytkowników i personalizację Serwisu. Między innymi dzięki plikom Cookies Użytkownik nie musi wpisywać
tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na stronę Serwisu. W plikach Cookies mogą zostać zapisane informacje
o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Serwisu oraz informacje o skorzystaniu przez
Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. Co do zasady dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi z usług Serwisu. Przechowywanie danych w plikach Cookies, a także uzyskiwanie dostępu do tych danych nie
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach i oprogramowaniu Użytkowników. Administrator nie przetwarza też
danych wrażliwych Użytkowników. Serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tych stron przez Użytkownika. Użytkownik, po
przejściu na inne strony internetowe, powinien w pierwszej kolejności, zapoznać się z ich politykami prywatności.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników?
Dane Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. b), ustawy
Prawo telekomunikacyjne (art. 173), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18).
W jakim celu dane są gromadzone?
Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z usług Serwisu, wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu na
urządzeniach Użytkowników, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, personalizacji Serwisu, prawidłowego
wyświetlania Serwisu na urządzeniach Użytkowników, zwiększenia wydajności Serwisu, zapewnienia niezawodności Serwisu,
wykonywania anonimowych statystyk oglądalności Serwisu. Dane Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim,
chyba że okaże się to niezbędne, a Użytkownik wyrazi na to zgodę, lub obowiązek udostępnienie danych będzie wynikał z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, lub ostatecznej decyzji właściwego organu.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może okazać się konieczne dla skorzystania z usług
Serwisu, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości skorzystania z usług Serwisu. Pliki Cookies mogą zostać
zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony w sposób określonych poniżej.
Czym jest profilowanie i czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?
Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki
osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób
znacząco na nią wpływa. Dane w Serwisie nie podlegają profilowaniu. W przypadku, gdyby w związku z rozwojem usług
Serwisu dane osobowe miały podlegać profilowaniu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników, a profilowanie będzie
się odbywało zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami. Administrator w przypadku profilowania wdroży właściwe
środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkowników, w tym zapewni możliwość interwencji
ludzkiej ze strony Administratora, a także możliwość wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.
Remarketing.
W celu dotarcia do Pani/Pana z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem korzystamy z usług zewnętrznych
dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Serwis. W tym
celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Pani/Pana aktywności w Serwisie.
W jaki sposób można dokonać zmian w przekazanych danych?
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownicy mogą określić warunki
przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub
konfiguracji usługi na swoich urządzeniach. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać
ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików Cookies może wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić
świadczenie usług w Serwisie.
Zmiana ustawień plików Cookies w przeglądarce:
1) Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;
2) Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;
3) Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;
4) Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;
5) Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane.
W jaki sposób są zabezpieczane dane przekazane przez Użytkowników?
Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W
szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa oraz weryfikację w systemach
informatycznych. Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Dostęp do danych
Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności.
W jakim okresie dane są przetwarzane?
Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres świadczenia Usług. Po upływie okresu świadczenia Usług niektóre dane
mogą być archiwizowane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z ich świadczeniem. Niektóre dane będą
również przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Inne uprawnienia przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Zmiany polityki prywatności obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.
W Jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Korzystamy z Informacji o zamówieniu, wiadomości, które zbieramy w celu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem
Strony (w tym przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania przeprowadzenia usługi oraz dostarczania faktur i /
lub potwierdzeń zamówień). Dodatkowo wykorzystujemy te informacje o zamówieniach aby:

 • Komunikować się z Panią/Panem;
 • Umożliwienia sprawdzenia pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa;
 • Kiedy zgadza się Pan/Pani na otrzymywanie informacji marketingowych, do dostarczania informacji lub reklam związanych
  z naszymi produktami lub usługami.
  Jakie masz prawa?
  Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz
  prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych przez użytkownika jest
  dobrowolne, przy czym w niektórych sytuacjach niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania, szczegółowo określonego
  przy zbieraniu danych. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO. Dane osobowe
  użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  W jaki sposób Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem?
  Kontakt z Administratorem odbywa się na adres Administratora. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem formularza
  kontaktowego na Stronie lub mailem na adres mnikliborc@profesjonalneszkolenie.pl bądź pocztą tradycyjną na adres
  Piotrowice, Kasztanowa, nr 121, 32-641, z dopiskiem „dot. ochrony danych osobowych”.
  Niniejsza Polityka została zaktualizowana z dniem25.05.2018 r. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez
  nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.
  Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach, które mogą
  mieć wpływ na korzystanie z usług