fbpx

Klauzula przetwarzania danych

1
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Marzanna Nikliborc Profesjonalne Szkolenia
Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Niniejszym
informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe (klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych).
W niniejszej klauzuli informujemy o formach wykorzystywania Państwa danych osobowych na terenie Polski w
odniesieniu do osób fizycznych będących:
a) naszymi dostawcami, kontrahentami lub naszymi klientami,
c) wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami, reprezentantami naszych
dostawców, kontrahentów, klientów lub ich podwykonawców,
d) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach realizacji umowy, wystawienia lub realizacji faktur w
ramach współpracy.
(łącznie zwani „Państwo” lub „Kontrahenci”)
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ?
Administratorem jest Marzanna Nikliborc Profesjonalne Szkolenia NIP 5491122292 REGON 357934536, 32-641
Piotrowice, ul. Kasztanowa nr 121 (dalej: „Profesjonalne Szkolenia”).
SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?
Państwa dane mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, w związku z zapytaniami dokonywanymi przez Państwa
za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie www, przez telefon lub osobiście lub w drodze
zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług. Na podstawie powyższego przetwarzamy takie Państwa dane,
jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy (w tym dane identyfikujące jak NIP, REGON,
KRS), stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję, numer rachunku
bankowego, pesel w przypadku zawierania umowy z osobą fizyczną jako stroną umowy lub wystawiania przez nas
imiennego certyfikatu, oraz dane dotyczące urządzenia w tym o niektórych plikach cookie.
W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Profesjonalnymi Szkoleniami podanie
danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy
pomiędzy Państwem oraz Profesjonalnymi Szkoleniami.
W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Profesjonalnymi Szkoleniami, podanie danych
osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy
Państwem a podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo reprezentantem Kontrahenta) bądź też Państwa dane są
niezbędne do wystawienia certyfikatu poświadczającego Państwa udział w szkoleniu organizowanym przez
Profesjonalne Szkolenia.
Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe także z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry
przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu np. weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres
przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich
rejestrach.
Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub
którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje
konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia
u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych oraz danych koniecznych do wystawienia certyfikatu.
2
JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
PROFESJONALNE SZKOLENIA?
A. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: (podstawa z art.6 ust.1 lit .b
RODO):

 • zawarcia umowy sprzedaży naszych usług oraz wykonanie tej umowy, w tym wystawienie certyfikatu,
 • do podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy,
 • obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie (np. przez formularz kontaktowy lub email),
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
  B. Przetwarzamy Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa z art.6 ust.1 lit .c
  RODO);
  C. Jeśli wyrazili/wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu: (podstawa z
  art.6 ust.1 lit .a RODO)
 • otrzymania Państwa danych poprzez formularz kontaktowy, przesyłania informacji handlowych, na podstawie
  Państwa zgody;
 • w celu realizowania komunikacji poprzez dostawcę systemu do wysyłania mailingu;
  -obsługi Państwa próśb i reklamacji przez formularz kontaktowy, e-maila lub dokumenty w formie tradycyjnej w
  sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy.
  D. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
  interesu Profesjonalnych Szkoleń w celu: (podstawa z art.6 ust.1 lit .f RODO)
 • archiwizacji (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi;
 • w celu monitorowania Państwa aktywności na naszej Stronie;
 • prowadzenia badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy jej
  działania czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • windykacji należności; prowadzenie postępować sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio,
 • weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,
 • udokumentowania czynności,
 • przechowywania dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia
  dofinansowania ze środków publicznych.
  KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
  Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, jak na przykład:
 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom wykonującym
  usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowe, prawne, informatyczne, dostarczenia serwerów, prowadzenia
  platform sprzedażowych, dostarczania aplikacji;
 • innym niezależnym odbiorcom, np. podmiotom, których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym,
  których oferta uzupełnia naszą;
 • podmiotom wspierającym promocje i które współpracują w ramach kampanii marketingowych;
 • organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami;
 • podmiotom udzielającym lub rozliczającym dofinansowanie ze środków publicznych,
 • Biuro Informacji Gospodarczej;
 • instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia umowy,
 • inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.
  CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU
  GOSPODARCZEGO?
  Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  Jeżeli taka sytuacja by zaistniała, odbędzie się to tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez
  naszych partnerów usług na naszą rzecz.
  Bezpieczeństwo Państwa
  danych będą zapewniać stosowane zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez
  Komisję Europejską.
  3
  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
  Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak
  długo, jak jest to niezbędne. Dla przykładu:
  1) dla celów wypełnienia zobowiązań umownych, przetwarzamy Państwa dane przez okres trwania umowy
  pomiędzy Kontrahentem a Profesjonalne Szkolenia,
  2) dla celów ustalania lub dochodzenia przez Profesjonalne Szkolenia roszczeń cywilnoprawnych w ramach
  prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – minimum przez odpowiednie okresy
  przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego
  powstaniem roszczenia, możliwie dłużej w przypadku możliwości dochodzenia roszczeń ponad wskazany powyżej
  czas wg przepisów obowiązujących,
  3) w celach wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych
 • przez odpowiednie okresy wskazane w umowach oraz we właściwych przepisach regulujących udzielanie
  dofinansowania – co do zasady są to okresy 5-letnie,
  4) przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy – Ordynacja podatkowa – przez okres wskazany we właściwych
  przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie
  5) Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Panią/Pana
  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody
  marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy
  przechowywać dane przez okres, w którym Profesjonalne Szkolenia zobowiązany jest do zachowania danych lub
  dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
  spełnienia przez organy publiczne.
  PAŃSTWA PRAWA
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych:
  Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać,
  abyśmy je usunęli;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
  Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeżeli Pani/Pana
  zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce
  Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na
  czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli wykorzystywalibyśmy je w celu
  prowadzenia marketingu. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym
  celu;
 • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację:
  Ma Pan/Pani także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne
  do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy
  publicznej. Należy wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia
  zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba,
  że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że
  Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do przenoszenia danych:
  4
  Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
  odczytu maszynowego, dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub
  Pani/Pana zgody. Może Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy
  na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ NAM PAŃSTWA DANE?
  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jeśli chcecie jednak Państwo skontaktować się z nami poprzez
  formularz kontaktowy na naszej Stronie lub skorzystać z naszych usług, Państwa dane są niezbędne, w związku z
  tym bez ich podania nie będziemy mogli wykonać powyższych czynności.
  CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ
  PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA PAŃSTWA PRAWA?
  Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA
  DANYCH OSOBOWYCH?
  Prosimy napisać do nas e-maila pod adres email: mnikliborc@profesjonalneszkolenie.pl w temacie wpisując „dot.
  danych osobowych” lub na adres pocztowy z dopiskiem „dot. danych osobowych” Piotrowice, Kasztanowa, nr 121, 32-641.
  Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 24.05.2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane
  prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej
  klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji
  zazwyczaj używanej przez Profesjonalne Szkolenia w kontaktach.