fbpx

Regulamin

I DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.nikliborc.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych  Usług.

Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży – sesje coachingowe.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Właściciel Sklepu –  

Marzanna Nikliborc- profesjonalne szkolenia 

Ul.Jędzeja Śniadeckiego23/9

32-600 Oświęcim

tel. 511072832

email mnikliborc@profesjonalneszkolenie.pl

NIP: 5491122292

REGON: 3579344536

Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://nikliborc.pl/ prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,

zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Usługi, oraz

procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III  TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz

posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

IV SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

W celu zamówienia Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://nikliborc.pl/ a następnie dokonać wyboru Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:imię i nazwisko, ulicę, kod pocztowy, miasto, adres e-mail i numer telefonu, a także konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Usługi.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie  Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz czasu i sposobu świadczenia Usług. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę ”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

Przedmiot Umowy Sprzedaży

Jednostkową i łączną cenę za zamówione Usługi

Termin spotkania będącego realizacją Usługi

Wybraną metodę płatności,

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

Po złożeniu zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz dane Zamawiającego. 

Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

Realizacja Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto 

V CENY  FORMY PŁATNOŚCI

Ceny  Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz wszelkich innych składek. 

Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen  Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych  Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi:

przelewem elektronicznym – płatne na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu płatności24.pl

Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, chyba że klient zażyczy sobie w formie papierowej i poinformuje o tym mailowo: mnikliborc@profesjonalneszkolenie.pl

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie realizowane jest w wolnym, wybranym przez klienta terminie . Usługa polega na rozmowie online za pośrednictwem zewnętrznych aplikacji, za których instalację i działanie w całości odpowiedzialność ponosi Klient. Komunikatory do pobrania: https://www.skype.com/pl/get-skype/ , https://zoom.us/download. Czas sesji (spotkania online) wynosi 2 godziny (120 min). Cena 1 sesji (2h) wynosi 300 zł netto.

Usługi świadczone są przy pomocy aplikacji Skype lub Zoom. Termin spotkania może ulec zmianie za porozumieniem stron.

 VI  REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail mnikliborc@profesjonalneszkolenie.pl.

W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

VI ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu lub za pomocą adresu e-mailowego podanego na stronie. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:

świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, oraz

dostarczania prasy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

Zwrot wartości Zamówienia będzie dokonany w ten sam sposób w jaki zamówienie zostało złożone tzn. jeśli zamówienie zostało dokonane przez przelew bankowy to zwrot nastąpi także przez przelew bankowy, jeśli przez PayU to zwrot nastąpi przez PayU.

VII POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

W przypadku Usług możliwe jest Zamienienie na wniosek Klienta

Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie lub sesja coachingowa, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.

W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail sklep@graoilion.pl nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.

Nieobecność Klienta na szkoleniu bądź sesji coachingowej, bez uprzedniej, prawidłowej zmiany terminu Usługi, równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Sklepu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres mnikliborc@profesjonalneszkolenie.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.

Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. mnikliborc@profesjonalneszkolenie.pl

W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest obowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.

Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych przez Właściciela w tym zgodnie i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).” Za „Politykę Prywatności” do której odnosi się ust. 3 może posłużyć wspomniana „informacja dla klientów”, gdyż tam określone zostały zasady przetwarzania danych, podstawy prawne i prawa osób oraz wszelkie niezbędne w obecnie obowiązującym stanie prawnym formacje.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życiez dniem 5.01.2021 r. 

Własność intelektualna.

Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Marzanna Nikliborc Profesjonalne Szkolenia. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących wła-sność intelektualną Właściciela. osobom trzecim.

Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.